На главную
 
 
 • (ЕКОНОМІКА) Бурякова Ю. А. Экономические меры управления природопользованием, используемые в Германии.
 • (ЕКОНОМІКА) Воронянська А. П. Особливості впливу моральних мотивів на ефективність виробництва.
 • (ЕКОНОМІКА) Гончаренко О. О. Перспективні напрямки формування якісного трудового потенціалу.
 • (ЕКОНОМІКА) Логачова С. С. Особливості управління некомерційною організацією.
 • (ЕКОНОМІКА) Макаренко Л.В., Алексеєнко В.М. Рівень продовольчого споживання на душу населення в Україні на сучасному етапі.
 • (ЕКОНОМІКА) Місевич М. А. Внутрішні і зовнішні прояви конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки.
 • (ЕКОНОМІКА) Михалевич С. Г. Особливості застосування систем обліку виробничих запасів на підприємствах швейної галузі.
 • (ЕКОНОМІКА) Михалевич П. М. Оподаткування акцизним збором в Україні в умовах євроінтеграції.
 • (ЕКОНОМІКА) Непочатенко О.О. До проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектора економіки.
 • (ЕКОНОМІКА) Ногінова Н.М., Мелесик С.В., Ковальчук Ю.Я. Шляхи переорієнтації грошових переказів мігрантів в офіційний сектор.
 • (ЕКОНОМІКА) Обухова Ю. О. Анализ проблем взаимодействия вузов и промышленных предприятий в ходе осуществления инновационной деятельности.
 • (ЕКОНОМІКА) Рибалко Н.В. Економічний розвиток якості послуг.
 • (ЕКОНОМІКА) Суздальцев О.М.. Значення та динамічний розвиток послуг зв’язку.
 • (ЕКОНОМІКА) Яківчук Н. В. Проблеми та перспективи туристичної галузі України.
 • (ПСИХОЛОГІЯ) Бушай І. М. Психокорекційні методи збагачення образу світу підлітків.
 • (ПСИХОЛОГІЯ) Переверзєва В.М. Особливості самосвідомості віруючої молоді та атеїстів.
 • (ІСТОРІЯ) Перепелиця Є. А. Культурно-гуманітарне співробітництво України та Італії на сучасному етапі. (1990-і - поч. ХХІ ст.)
 • (ІСТОРІЯ) Мельник О. О. Становлення пропорційної виборчої системи на прикладі виборів до всеросійських та українських установчих зборів.
 • (ПОЛІТОЛОГІЯ) Морарь Н.В., Морарь Н.П. Украинская политическая элита: консолидация или вечная схватка.
 • (СОЦІОЛОГІЯ) Клименко О. Ю. Використання методики проективного малюнку для дослідження невербальних політичних стереотипів.
 • (ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ) Василенко С.Л. Принцип водной энтропии.
 • (МИСТЕЦТВО) Бокарєва Ю.С. Поштова марка як поліфункціональна та наднаціональна графічна мініатюра державних розрахунків.
 • (МИСТЕЦТВО) Ганоцька О. В. Час розквіту ексклюзивної упаковки.
 • (ТЕХНЫЧНЫ НАУКИ) Дюкарева Г.І., Компанцева В.Г., Стрікова Н.О. Створення комплексного показника якості фітодесертів із кисломолочного сиру.
 • (ТЕХНІЧНІ НАУКИ) Селезнев Ю.В., Иванов Г.О., Полянский П.Н. Технология выбора оптимальных рабочих циклов проектируемых ДВС.
 • (ПРАВО) Альошина Н. М. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина.
 • (ПРАВО) Афанасьєва О.О. Місце і роль митного режиму "спеціальна митна зона" в системі правових режимів.
 • (ЕКОНОМІКА) Крушельницька О.В. Тенденції розвитку ринку робочої сили в регіональному аспекті.
 • (ЕКОНОМІКА) Маслова С.О. Соціально-економічні аспекти гуманізації праці.
 • (ЕКОНОМІКА) Мельничук Д.П. Механізм організації оплати праці в умовах ринку.
 • (ПРАВО) Бібік А.М. Особливості нормотворчості Національного банку України.
 • (ПРАВО) Гапотій В. Д. Розвиток міжнародного права і сучасне розуміння державного суверенітету.
 • (ПРАВО) Злобіна Т.В. Регламентація принципів несумісності та необраності депута в конституційному законодавстві зарубіжних країн.
 • (ПРАВО) Еннан Р. Є. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (нафта) та інтелектуальна власність.
 • (ПРАВО) Колпак О.В. Основні правові проблеми пов’язані з функціонуванням мережі Інтернет.
 • (ПРАВО) Лученко Д.В. До поняття "контроль у державному управлінні".
 • (ПРАВО) Нестеренко О.В. Фактори, що впливають на реалізацію права на доступ до інформації.
 • (ПРАВО) Худоба В. М. Міжнародні договори України як джерела цивільного процесуального права.
 • (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ) Вайлупова Л.П., Диордиященко О.В. Методика обогащения словарного запаса при обучении английскому языку.
 • (ПЕДАГОГІКА) Мкртічян О. А. Особливості використання форм соціально-педагогічного впливу в позашкільних закладах України (60-80-ті рр. ХХ ст.)
 • (ПЕДАГОГІКА) Расова Т. М. Гуманістичний аспект правового виховання.
 • (ПЕДАГОГІКА) Рощупкина Е. А. Роль домашнего чтения при обучении самостоятельной работе иностранных учащихся подготовительного факультета.
 • (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ) Арцебашева О.В. Взгляды Бодуэна де Куртенэ на проблему словообразования в русском языке.
 • (ФІЛОСОФІЯ) Ліхацька Н.М. Філософсько-історичний аспект дослідження проблеми миру.
 • (ЕКОНОМІКА) Борцова М.Ю. Світові системи соціального захисту населення.
 • (ЕКОНОМІКА) Іваноньків О. О. Пріоритетні завдання, цілі та напрямки забезпечення переходу економіки України на інноваційну модель розвитку.
 • (ЕКОНОМІКА) Іваноньків О. О. Розробка та впровадження системи законів про інноваційну діяльність для впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України.
 • (ЕКОНОМІКА) Коленда Н. В. Культурно-цивілізаційні аспекти інтеграційних процесів у туристично-рекреаційній сфері.
 • (ЕКОНОМІКА) Попазова О.В. Роль фінансової реструктуризації в умовах реформування економіки України.
 • (СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО) Осокіна Н.М., Василишина О.В. Вміст біологічно активних речовин в плодах вишні протягом зберігання.
 • (ЕКОНОМІКА) Алєксєєнко В. М., Макаренко Л. В. Проблема оптимізації структури банківської системи.
 • (ЕКОНОМІКА) Иванова Н.В. Основные этапы тенезации официальной экономики.
 • (ЕКОНОМІКА) Лахно М. С. Государственный бюджет: основные теоретические аспекты реализации.
 • (ЕКОНОМІКА) Свобода Т. І. Інвестиційні аспекти приватизації в Україні.
 • (ПЕДАГОГІКА) Денисенко М. В. Діяльність Г. С. Сковороди як домашнього вчителя.
 • (ПЕДАГОГІКА) Зімонова О. В. Формування особистості майбутнього фахівця у процесі вивчення мови.
 • (ПЕДАГОГІКА) Назаренко Ю.І. Розвиток проектної технології навчання.
 • (ПЕДАГОГІКА) Цьома А. П. Контроль знань методом тестування.
 • (ПРАВО) Козловська А. М., Нікуліна В. І. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.
 • (ПРАВО) Кушніренко О. Г., Соляник О.М. Абсентеїзм: теоретичний і практичний аспект.
 • (ПРАВО) Любченко О.О. Форми ведення передвиборної агітації під час проведення виборів Президента України.
 • (ПРАВО) Нікуліна В.І., Козловська А.М. Права та обов’язки опікунів і піклувальників.
 • (ІСТОРІЯ) Алєксєєнко В. М., Кулікова С. І. Про назву "Русь".
 • (ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ) Юган Н. Л. «Слово о полку Игореве» в сказке В. Даля «Илья Муромец».
 • (МЕДИЦИНА) Назаренко О.Т., Островская В.В., Черников А.М. Опыт применения агапурина в лечении больных с цереброваскулярной патологией.
 • (СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ) Мельник О. В. Електронна комерція в інформаційному секторі економіки.
 • (ПСИХОЛОГІЯ) Горбунова С. В. Вплив самосвідомості на розвиток соціальної компетентності дошкільників.
 • (ІСТОРІЯ) Павлюк М.В. Розселення прибалтійсько-фінських племен.
 • (ЕКОНОМІКА) Рысина В.А. Становление и развитие системы ипотечного кредитования в Украине.
 •  
   
  Наукові конференції Наукові конференції
   


  У нас можно приобрести парковочный радар | газонокосилки для стрижки газонов | Лечение эндоцервицита матки